Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego „JZO PRO PROGRAM PARTNERSKI” („Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania punktów uczestnikom Programu.

1.2. Organizatorem Programu jest Awena sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kabacki Dukt 8/U145, 02-798 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział KRS pod numerem 521922, NIP: 534-21-44-029 („Organizator”). Program jest organizowany i przeprowadzany na zamówienie JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra („JZO”).

1.3. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Program oparty jest na zasadach sprzedaży premiowej, tj. klient kupując od JZO określone soczewki lub wykonując określone czynności otrzymuje w Programie punkty, które mogą być wymieniane na nagrody.

1.5. Program prowadzony jest on-line pod adresem www.jzopro.pl („Strona Programu”).

1.6. Program trwa od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. włącznie, przy czym Organizator może przedłużyć trwanie Programu. O ewentualnym przedłużeniu trwania Programu Organizator poinformuje Uczestników do dnia 31 października 2019 r. zamieszczając stosowną informację na Stronie Programu.

1.7. Program nie łączy się z innymi promocjami lub ofertami specjalnymi JZO, chyba, że w warunkach takich promocji lub ofert specjalnych wskazano inaczej.

2. Uczestnicy Programu

2.1. W Programie może wziąć udział wyłącznie klient JZO prowadzący zakład lub salon optyczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywający soczewki w celu ich dalszej odsprzedaży detalicznej, który zgadza się na udział w Programie.

2.2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy JZO oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób (współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo), jak również inni kontrahenci JZO, niż wskazani w pkt. 2.1. powyżej.

2.3. Rejestracja do Programu odbywa się poprzez Stronę Programu. W trakcie rejestracji klient obowiązany jest do podania danych niezbędnych do udziału w Programie oraz akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Klient staje się uczestnikiem Programu w momencie zakończenia rejestracji na Stronie Programu („Uczestnik”).

2.4. Rejestracji w Programie w imieniu klienta może dokonać osoba uprawniona do reprezentacji/działania na mocy przepisów prawa lub posiadanych pełnomocnictw. Osoba uprawniona do reprezentacji/działania w imieniu klienta nie staje się z tego powodu Uczestnikiem Programu.

2.5. Jeden klient może tylko raz dokonać zgłoszenia do Programu i posiadać jedno indywidualne konto w Programie.

2.6. Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora poprzez Stronę Programu o zmianach danych Uczestnika podanych podczas pierwszego logowania na Stronie Programu. W przypadku niedopełnienia wyżej wskazanego obowiązku powiadomienia, korespondencję (w tym nagrody) wysłane na poprzednio znane dane kontaktowe uznaje się za skutecznie doręczone.

2.7. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie w każdej chwili, z dowolnej przyczyny. W przypadku rezygnacji, Uczestnik będzie miał 30 dni na wykorzystanie zgromadzanych punktów (nie dłużej jednak, niż wskazany w pkt 3.12. poniżej). Po upływie tego terminu konto Uczestnika zostanie usunięte.

3. Przyznawanie punktów

3.1. Punkty przyznawane będą Uczestnikom za zakup od JZO soczewek według przeliczników określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Przeliczniki mogą ulegać okresowym zmianom, o czym Uczestnik będzie informowany za pomocą Strony Programu i/lub pocztą elektroniczną.

3.2. Soczewki, za zakup których przyznawane są punkty są wyczerpująco określone w załączniku nr 1 do Regulaminu. W ramach Programu brane będą pod uwagę wyłącznie soczewki zakupione w następujących źródłach zaopatrzenia: bezpośrednio w JZO lub u oficjalnego przedstawiciela handlowego JZO.

3.3. Przez zakup soczewek należy rozumieć złożenie zamówienia następnie zrealizowanego przez JZO, po zrealizowaniu którego zostaje wystawiony dokument „Specyfikacja Wysyłki”.

3.4. Punkty za zamówienia będą doliczane do konta Uczestnika najpóźniej w ciągu 21 dni liczonych od dnia wystawienia dokumentu „Specyfikacja Wysyłki”, o którym mowa w punkcie 3.3.

3.5. W przypadku anulowania zakupu lub zwrotu części/całości zakupionych soczewek z jakiegokolwiek powodu, JZO ma prawo odjąć punkty, w ilości odpowiadającej punktom, które Uczestnik otrzymał wcześniej z tytułu zakupu takich soczewek.

3.6. Uczestnik może również otrzymywać punkty za określone czynności (np. za szybką Rejestrację do Programu, za czynności związane z promocją soczewek itp.). O wszelkich czynnościach, za które można otrzymać dodatkowe punkty, Uczestnik będzie informowany za pomocą Strony Programu i/lub pocztą elektroniczną.

3.7. Okresowo Organizator może wprowadzać promocje dotyczące przyznawania punktów (np. podwajanie przyznawanych punktów za zakup określonych soczewek). O wszelkich tego rodzaju promocjach Uczestnik będzie informowany za pomocą Strony Programu i/lub pocztą elektroniczną.

3.8. Uczestnik biorący udział w programie „Czas na Wzrok 40+” po dokonaniu rejestracji do Programu otrzymuje jednorazowo dodatkowe 100 punktów.

3.9. Punkty naliczane są za zakupy soczewek dokonane począwszy od dnia, w którym Uczestnik zarejestrował się w Programie.

3.10. Uczestnik może na bieżąco sprawdzać przyznaną ilość punktów na Stronie Programu.

3.11. Punkty przyznane w ramach Programu nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przenoszone na innego Uczestnika Programu.

3.12. Punkty uzyskane w Programie muszą zostać wymienione na nagrody w nieprzekraczalnym terminie czternastu (14) dni liczonych od dnia zakończenia Programu zgodnie z pkt. 1.6. powyżej. Punkty niewykorzystane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim będą ulegały przepadkowi.

4. Nagrody

4.1. Zgromadzone przez Uczestnika punkty mogą być wymieniane na nagrody dostępne w Programie.

4.2. Nagrody, ze względu na przeznaczenie i wartość, zostały podzielone na różne kategorie (stopnie). Szczegółowy opis kategorii (stopni) i rodzajów nagród dostępny jest na Stronie Programu.

4.3. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach, w tym zdjęcia i opisy nagród wskazują wyłącznie na rodzaj towaru/usługi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W konsekwencji Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia wskazanego na Stronie Programu towaru/usługi, towarem/usługą o tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu lub parametrach.

4.4. Ilość poszczególnych nagród może być ograniczona. Informacje na temat bieżącej ilości dostępnych nagród można uzyskać na Stronie Programu.

4.5. Wyboru nagród dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Strony Programu. Nagroda zostanie przyznana po pozytywnej weryfikacji posiadania przez Uczestnika wystarczającej ilości punktów oraz dostępności danej nagrody. Dodatkowym warunkiem wydania nagrody jest brak zaległości płatniczych Uczestnika w stosunku do JZO.

4.6. Nagrody będą wysyłane do Uczestnika na adres do korespondencji podany w czasie rejestracji do Programu w terminie do 30 dni od momentu pozytywnej decyzji Organizatora o ich przyznaniu. Usługi będą dostarczane Uczestnikowi w sposób uzgodniony przez Uczestnika i Organizatora i ewentualne osoby trzecie.

4.7. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może przenieść prawa do jej otrzymania na inną osobę. Uczestnikowi uprawnionemu do otrzymania nagrody nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.

4.8. Przekazanie nagrody nastąpi zgodnie z postanowieniami Regulaminu i z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). Nagroda pieniężna stanowiąca równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, będąca częścią wyżej wskazanej nagrody, zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Programie. Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagrody. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

5. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu („Danych”) jest Awena sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kabacki Dukt 8/145U, 02-798 Warszawa („Administrator”).

5.2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia następujących celów i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej:

5.2.1. w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w Programie, oraz w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Programu zgodnie z Regulaminem oraz przyznania Uczestnikom świadczeń określonych Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

5.2.2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje i w ten sposób polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

5.2.3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

5.2.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie wyników Programu, w tym przygotowania danych statystycznych z przebiegu Programu na podstawie art. 6 ust. 1 lit (f) RODO;

5.2.5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnienia bezpieczeństwa Programu i przeciwdziałaniu nadużyciom warunków Programu na podstawie art. 6 ust. 1 lit (f) RODO;

5.2.6. w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem podatkowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO.

5.3. Na potrzeby Programu, Administrator przetwarza następujące Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, adres do korespondencji, NIP, REGON, a także inne niezbędne dane określone Regulaminem potwierdzające spełnienie warunków udziału w Programie, tj. datę zgłoszenia do Programu, adres IP Uczestnika powiązany ze zgłoszeniem do Programu, logi Uczestnika potwierdzające wyrażenie zgód koniecznych do wzięcia udziału w Programie.

5.4. Administrator będzie przechowywał Dane:

5.4.1. w celu określonym w pkt. 5.2.1. powyżej – do dnia 31 marca 2020 r.;

5.4.2. w celu określonym w pkt. 5.2.2. powyżej – do dnia 31 marca 2020 r.;

5.4.3. w celu określonym w pkt. 5.2.3. powyżej – do dnia 31 grudnia 2026 r.;

5.4.4. w celu określonym w pkt. 5.2.4. powyżej – do dnia 31 marca 2020 r.;

5.4.5. w celu określonym w pkt. 5.2.5. powyżej – do dnia 31 marca 2020 r.;

5.4.6. w celu określonym w pkt. 5.2.6. powyżej – do dnia 31 grudnia 2025 r.

5.5. Dane są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, w tym zapewnić poufność i integralność Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.6. Na potrzeby realizacji Programu Dane będą udostępniane następującym podmiotom/kategoriom podmiotów:

5.6.1. podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 5.6.2. dostawcom usług pocztowych lub kurierskich, w celu doręczenia odpowiedzi na reklamację lub nagrody. 5.7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie do: 5.7.1. uzyskania potwierdzenia przetwarzania Danych, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii, 5.7.2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 5.7.3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi określone w art. 17 i 18 RODO, 5.7.4. przenoszenia Danych – ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, 5.7.5. zgłoszenia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika – wobec przetwarzania dotyczących go Danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora, 5.7.6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 5.7.7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 5.8. Podanie Danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1. Organizator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów tej ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.2. Organizator za pośrednictwem Strony Programu udostępnia uczestnikom usługę polegającą na możliwości wzięcia udziału w Programie oraz usługę polegającą na możliwości otrzymania i utrwalenia Regulaminu.

6.3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona Programu uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet (np. komputerem, smartfonem, tabletem itp. wyposażonym w dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową).

6.4. Korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet (np. narażeniem na złośliwe oprogramowanie, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery; programy szpiegujące; spam; wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod osobę lub instytucję; włamania do systemu teleinformatycznego). Rekomendowane jest przedsięwzięcie m.in. następujących kroków w celu zminimalizowania takich ryzyk: posiadanie zaktualizowanego programu antywirusowego; posiadanie włączonej zapory sieciowej, nieotwieranie załączników e-mail niewiadomego pochodzenia; czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji.

6.5. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania poprzez Stronę Programu treści o charakterze bezprawnym.

6.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów.

6.7. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Z ważnych przyczyn Organizator może zmienić Regulamin w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom na co najmniej siedem (7) dni przed jego wejściem w życie, za pośrednictwem Strony Programu i poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

7.2. Program może zostać zakończony w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zakończenia Programu, informacja o tym zostanie przekazana Uczestnikom na co najmniej czternaście (14) dni przed takim zakończeniem, za pośrednictwem Strony Programu i poczty elektronicznej.

7.3. W przypadku zakończenia Programu zebrane przez Uczestnika punkty będą mogły zostać wykorzystane w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, nie krótszym niż czternaście (14) dni.

7.4. Organizator może wykluczyć z Programu Uczestnika, który w trakcie trwania Programu przestał spełniać określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie, jak również Uczestnika, który w istotny sposób naruszył Regulamin, w szczególności doprowadził do nienależnego otrzymania punktów lub nagród w Programie.

7.5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres jego siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie, a w każdym razie nie później niż w terminie do dnia zakończenia Programu lub zakończenia uczestnictwa Uczestnika w Programie. Reklamacje rozstrzyga Organizator w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji. Złożenie reklamacji nie wyklucza ani nie ogranicza Uczestnika w dochodzeniu swoich praw na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów prawa.

7.6. Prawem właściwym dla Programu jest prawo polskie.

7.7. Program nie jest grą losową, ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

7.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Grupa Nazwa Produkt Ilość punktów za jedną (1) sztukę soczewki
1. ALTEO™ 1.5 ALTEO™; ALTEO™ Mini; ALTEO™ Mio w indeksie 1.5 50
1A. ALTEO™ 1.5 TRANSITIONS ALTEO™; ALTEO™ Mini; ALTEO™ Mio w indeksie 1.5; TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 62,5
1B. ALTEO™ >1.5 ALTEO™; ALTEO™ Mio; ALTEO™ Mini w indeksie POWYŻEJ 1.5 62,5
1C. ALTEO™ >1.5 TRANSITIONS ALTEO™; ALTEO™ Mini, ALTEO™ Mio w indeksie POWYŻEJ 1.5; TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 75
2. ANATEO® PLUS 1.5 ANATEO® Plus; ANATEO® Plus Mini; ANATEO® Plus Mio w indeksie 1.5 37,5
2A. ANATEO® PLUS 1.5 TRANSITIONS ANATEO® Plus; ANATEO® Plus Mini; ANATEO® Plus Mio w indeksie 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 50
2B. ANATEO®PLUS >1.5 ANATEO® Plus; ANATEO® Plus Mini; ANATEO® Plus Mio w indeksie POWYŻEJ 1.5 50
2C. ANATEO®PLUS >1.5 TRANSITIONS ANATEO® Plus; ANATEO® Plus Mini; ANATEO® Plus Mio w indeksie POWYŻEJ 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 62,5
3. SIRUS®PLUS 1.5 SIRUS® Plus; SIRUS® Plus Mini; SIRUS® Plus Mio w indeksie 1.5 25
3A. SIRUS®PLUS 1.5 TRANSITIONS SIRUS® Plus; SIRUS® Plus Mini; SIRUS® Plus Mio w indeksie 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 37,5
3B. SIRUS®PLUS >1.5 SIRUS® Plus; SIRUS® Plus Mini; SIRUS® Plus Mio w indeksie POWYŻEJ 1.5 37,5
3C. SIRUS®PLUS >1.5 TRANSITIONS SIRUS® Plus; SIRUS® Plus Mini; SIRUS® Plus Mio w indeksie POWYŻEJ 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 50
4. INTRO®+ 1.5 INTRO® +; INTRO® Mini + w indeksie 1.5 12,5
4A. INTRO®+ 1.5 TRANSITONS INTRO® +; INTRO® Mini + w indeksie 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 25
4B. INTRO®+ >1.5 INTRO® +; INTRO® Mini + w indeksie POWYŻEJ 1.5 25
4C. INTRO®+ >1.5 TRANSITONS INTRO® +; INTRO® Mini + w indeksie POWYŻEJ 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 37,5
5. EYEDRIVE PAL PRO MIO 1,5 PAL PRO MIO w indeksie 1.5 37,5
5A. EYEDRIVE PAL PRO MIO 1,5 TRANSITOINS PAL PRO MIO w indeksie 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 50
5B. EYEDRIVE PAL PRO MIO >1,5 PAL PRO MIO w indeksie POWYŻEJ 1.5 50
5C. EYEDRIVE PAL PRO MIO >1,5 TRANSITOINS PAL PRO MIO w indeksie POWYŻEJ 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 62,5
6. EYEDRIVE® PAL PRO 1.5 EYEDRIVE® PAL PRO; EYEDRIVE® PAL PRO Mini w indeksie 1.5 25
6A. EYEDRIVE® PAL PRO 1.5 TRANSITONS EYEDRIVE® PAL PRO; EYEDRIVE® PAL PRO Mini w indeksie 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 37,5
6B. EYEDRIVE® PAL PRO >1.5 EYEDRIVE® PAL PRO; EYEDRIVE® PAL PRO Mini w indeksie POWYŻEJ 1.5 37,5
6C EYEDRIVE® PAL PRO >1.5 TRANSITONS EYEDRIVE® PAL PRO; EYEDRIVE® PAL PRO Mini w indeksie POWYŻEJ 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 50
7. EYEDRIVE® PAL 1.5 EYEDRIVE® PAL; EYEDRIVE® PAL Mini w indeksie 1.5 12,5
7A. EYEDRIVE® PAL 1.5 TRANSITONS EYEDRIVE® PAL; EYEDRIVE® PAL Mini w indeksie 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 25
7B. EYEDRIVE® PAL >1.5 EYEDRIVE® PAL; EYEDRIVE® PAL Mini w indeksie POWYŻEJ 1.5 25
7C. EYEDRIVE® PAL >1.5 TRANSITONS EYEDRIVE® PAL; EYEDRIVE® PAL Mini w indeksie POWYŻEJ 1.5 TRANSITIONS Signature lub TRANSITIONS XTRActive 37,5
8. RSO DSPORT; RSO DSUN RSO DSPORT; RSO DSUN w indeksie 1.5 12,5
8A. RSO DSPORT; RSO DSUN TRANSITONS RSO DSPORT; RSO DSUN w indeksie 1.5 Transitions Signature lub Transitions XTRActive 25
8B. RSO DSPORT; RSO DSUN >1.5 RSO DSPORT; RSO DSUN w indeksie POWYŻEJ 1.5 25
8C. RSO DSPORT; RSO DSUN >1.5 TRANSITONS RSO DSPORT; RSO DSUN w indeksie POWYŻEJ 1.5 Transitions Signature lub Transitions XTRActive 37,5